HQLogo

Írjon azonnal: hqnet@hqnet.hu
 
Hirdetés
Általános szerzödési feltételek
1.) Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idõ 1 óránál tovább tart, errõl a Szolgáltató
e-mail formájában köteles tájékoztatni Elõfizetõt legalább a tervezett karbantartás elõtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. Ezen karbantartási idõszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába. 

2.) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben Elõfizetõ nem rendeltetésszerûen használja Szolgáltató által nyújtott lehetõségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következõket:
  • illegális, szerzõi jogokat sértõ adatok bármilyen formában történõ elhelyezése
  • kéretlen (SPAM) levelek küldése
  • reklámkicserélõ (banner) szolgáltatások üzemeltetése
  • látogatásnövelõ (backdoor) robot programok használata
  • legális vagy illegális felnõtt tartalmú oldalak elhelyezése
  • bármilyen más jogszabályt sértõ adatok elhelyezése és honlapon való forgalmazása

A korlátozás idõtartama alatt Elõfizetõ díjjóváírásban nem részesül!

Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy nem képes naprakészen felügyelni Elõfizetõ által feltöltött adatokat, valamint Elõfizetõ elfogadja, hogy az esetleges illegális adattárolásokból, kéretlen levelek küldésébõl felmerülõ vitákban teljes felelõsséget vállal és Szolgáltatót nem terheli felelõsség a fent említett kérdésekben. 

3.) Az FTP kapcsolatok számát Szolgáltató minden esetben korlátozza. 

4.) Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy Szolgáltató korlátozhatja Elõfizetõ sávszélességét, amennyiben Elõfizetõhöz tartozó honlap(ok) adatforgalma veszélyeztetheti a szerveren tárolt többi elõfizetõnek nyújtott szolgáltatás minõségét. A korlátozásról Szolgáltatónak kötelessége írásban figyelmeztetni Elõfizetõt. Abban az esetben, ha Szolgáltató és Elõfizetõ között nem születik megállapodás, Szolgáltató minden további figyelmeztetés nélkül korlátozhatja Elõfizetõ adatforgalmát. 

5.) Abban az esetben, ha Elõfizetõ a szerzõdést felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerzõdésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni. Amennyiben a kérdéses hónap már kiegyenlítésre került és az Elõfizetõ a kifizetett idõtartam lejárta elõtt kívánja felmondani a szerzõdést, Szolgáltató a fennmaradt napok után nem köteles elszámolni. Elõfizetõ köteles felmondási szándékát minimum 14 nappal elõre írásban jelezni a Szolgáltatónak. 

6.) Szolgáltató a tárgyhónap 10. napjáig számlát bocsát ki Elõfizetõ részére a megrendelt szolgáltatásokról. Elõfizetõ a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határidõ lejártáig köteles Szolgáltató részére befizetni. Amennyiben az elõfizetõi csomaghoz új domain név regisztráció is tartozik, Szolgáltató jogosult a regisztráció folyamatát vagy az újonnan delagált domain nevet felmondani fizetési késedelem esetén. 

7.) Amennyiben Elõfizetõ a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határidõ lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve.
Amennyiben Elõfizetõ fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató elõzetes felszólítás után korlátozhatja a szolgáltatások körét. Abban az esetben, ha a fizetési késedelem eléri a 30 napot, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Elõfizetõ szerzõdését. 

8.) A korlátozás idõtartamára Elõfizetõt díjjóváírás nem illeti meg.
Amennyiben Elõfizetõ számlatartozása meghaladja az utolsónak kiállított számla kifizetési határidejét, úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások korlátozásán túl akár a számla kiegyenlítéséig felfüggessze szolgáltatásait Elõfizetõvel szemben. 

9.) Amennyiben Szolgáltató a Szerzõdésben vállalt minõségi kritériumoknak nem tesz eleget, úgy díjvisszafizetésre köteles. A díjvisszafizetés mértéke óránként 100.- Ft, azonban a díjvisszafizetés mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy havi díjat.

A minõségi kritériumok kizárólag Szolgáltató felügyelete alatt lévõ szolgáltatásokra vonatkoznak. 

10.) Az ÁSZF késõbbi módosításai jelen szerzõdésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek. 

11.) Jelen szerzõdésben nem részletezett kérdésekben, illetve vitás esetekben a Ptk. szabályozásai, valamint a Gyõri Városi Bíróság illetékes. 

12.) Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adja ki. 

 

Tárhely, Domain regisztráció

hqnet, web hosting, domain regisztráció, hosting, domain, hoszting, regisztráció, domain, .hu, .com

Írjon azonnal: hqnet@hqnet.hu