HQLogo

Írjon azonnal: hqnet@hqnet.hu
 
Adatkezelés
HQNet Kft

Adatvédelmi Szabályzat
HQNet Kft.

ÉRVÉNYES: 2018. május 25-tõl

1 Fogalom-meghatározások

 

1.1        személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

 

1.2        adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

1.3        az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövõbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

1.4        nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhetõ;

 

1.5        adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

1.6        adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;

 

1.7        címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelõen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

1.8        harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

1.9        az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez;

1.10        adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2   Az adatkezelõ megnevezése


Név: HQNet Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 5.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 06 20 9669 512
Weboldal:
www.hqnet.hu 

3   A Szabályzat hatálya

 

3.1        A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltatóval elõfizetõi jogviszonyban lévõ természetes és jogi személyekre és jogi személynek nem minõsülõ egyéb szervezetekre terjed ki.

 

4   Domain szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

4.1        A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

  4.1.1        A szolgáltatáshoz szükséges adatok

 

Adat, személyes adat

Az adatkezelés célja

 

 

Elõfizetõ teljes neve:

Az Ön neve a domain regisztráció és

 

fenntartás teljesítéséhez szükséges

 

 

Elõfizetõ személyi igazolvány száma:

A .hu végzõdésû domain név regisztrációjához

 

és fenntartásához szükséges adat,

 

egyéb végzõdés esetén nem kötelezõ megadni.

 

 

Kapcsolattartó neve:

A megadott kapcsolattartó neve a

 

kapcsolatfelvétel megszólításához szükséges.

 

 

Telefon

Az Ön telefonszáma a domain regisztráció és fenntartás

 

teljesítéséhez szükséges. Szolgáltató ezen a számon szükség esetén kezdeményez kapcsolatfelvételt.

 

 

Kapcsolattartó email címe

Az elérhetõség megadása szükséges.

 

Szolgáltató Általános Szerzõdési Feltételeinek

 

értelmében az értesítések hivatalos módja az email.

 

Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben

 

küldi az Elõfizetõnek.

 

 

Számlázási adatok név, irányítószám,

Az elõfizetett szolgáltatásról a számla

település, utca, házszám, emelet, ajtó:

kiállításához szükséges adat.

 

 

Postázási adatok név, irányítószám,

Az elõfizetett szolgáltatásról a számla vagy

település, utca, házszám, emelet, ajtó:

díjbekérõ elküldéséhez szükséges adat. A domain

 

regisztráció és fenntartás teljesítéséhez szükséges adat.

 

 

Megrendelés idõpontja, IP cím

Technikai mûvelet, adatkezelés jogszerûségének bizonyítása.

 

 

 

 


4.1.2    Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerzõdésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl; 2000. évi C. törvény a számvitelrõl, Domain regisztrációs Szabályzatok).

Az adatok forrása: Elõfizetõ adatszolgáltatása

4.1.3    Az adatkezelés idõtartama
A szerzõdés teljesítéssel összefüggõ adatok tárolása a szerzõdés fenntartásáig tart. Az adatkezelés a Szolgáltató részérõl a domain igény nyilvántartásba történõ beküldésének idõpontjától kezdõdik és a domain felszabadulásáig tart. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelõ ideig tart (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint).

4.1.4    Domain adattovábbítás, adatfeldolgozás
A domain regisztrációs tevékenység során Szolgáltató a domain regisztrációjának céljából a domain igénylõk alábbi adatait továbbítja a domain végzõdéstõl függõen az alábbi nyilvántartó szervezeteknek:

.hu domain vagy .hu második szintû közdomain
Domain regisztrátor: HQNet Kft.
Domain nyilvántartó: Internet Szolgáltatók Tanácsa Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Domain regisztrációs szabályzat: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Adatkezelési szabályzat: http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf
Továbbított adatok: Elõfizetõ teljes neve, személyi ig. szám, telefonszám, postázási adatok
Whois információ: a www.domain.hu címen nem magánszemély igénylõ esetén: a név, postázási adat és telefonszám
magánszemély igénylõ esetén: név lekérdezhetõ

.eu domain:
Domain regisztrátor: Dotroll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adatvédelmi irányelv: https://dotroll.com/hu/aszf
Domain nyilvántartó: VZW European Registry For Internet Domains („EURid”)
Cím: Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgium
Domain regisztrációs irányelv: https://eurid.eu/d/93749/Registration_Policy_HU.pdf
Általános feltételek: https://eurid.eu/d/2808/Terms_and_Conditions_HU.pdf
Whois irányelv: https://eurid.eu/d/22394/whois_policy_hu.pdf https://eurid.eu/en/about-us/document-repository/
Adatvédelmi irányelv: https://eurid.eu/hu/other-information/adatvedelmi-iranyelvek/
Továbbított adatok: Elõfizetõ teljes neve, email cím, telefonszám, postázási adatok
Whois információ: a www.eurid.eu címen nem magánszemély igénylõ esetén a név, ország, város és email cím lekérdezhetõ, magánszemély esetén az email cím

.com, .net, .org, .info, .biz domain:
Domain regisztrátor: Dotroll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adatvédelmi irányelv: https://dotroll.com/hu/aszf
Regisztrációs feltételek: https://www.onlinenic.com/Policies/service-terms.php
Domain nyilvántartó: Internet Corporation For Assigned Names and Numbers („ICANN”)
Cím: 12025 Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094-2536, USA
Regisztrációs irányelvek: https://www.icann.org/resources/pages/agreements-en
Továbbított adatok: Elõfizetõ teljes neve, postázási adatok
Whois információ: az igénylõ neve, postázási adata, telefonszáma és email címe lekérdezhetõ

5        Tárhely-, szerver-, email-, hírlevél- és smtp szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

5.1        A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

   5.1.1        A szolgáltatáshoz szükséges adatok

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

 

 

Elõfizetõ teljes neve:

Az Ön neve az Elõfizetett szolgáltatás

 

beazonosításához és az Önnel történõ

 

kapcsolatfelvételhez szükséges

 

 

Kapcsolattartó neve:

A megadott kapcsolattartó neve a

 

kapcsolatfelvétel megszólításához szükséges.

 

 

Kapcsolattartó email címe

Az elérhetõség megadása szükséges.

 

Szolgáltató Általános Szerzõdési

 

Feltételeinek értelmében az értesítések

 

hivatalos módja az email. Szolgáltató

 

minden közleményét, értesítését e-mailben

 

küldi az Elõfizetõnek.

 

 

Számlázási adatok név, irányítószám,

Az elõfizetett szolgáltatásról a számla

település, utca, házszám, emelet, ajtó:

kiállításához szükséges adat.

 

 

Postázási adatok név, irányítószám,

Az elõfizetett szolgáltatásról a számla vagy

település, utca, házszám, emelet, ajtó:

díjbekérõ elküldéséhez szükséges adat.

 

 

Megrendelés idõpontja, IP cím

Technikai mûvelet, adatkezelés

 

jogszerûségének bizonyítása.

 

 

 

5.1.2        Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

 

Telefon

Szolgáltató ezen a számon szükség esetén

 

kezdeményez kapcsolatfelvételt.

 

 

 

 

 

 


5.1.3   Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerzõdésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl; 2000. évi C. törvény a számvitelrõl, Domain regisztrációs Szabályzatok), valamint az Érintett hozzájárulása.

 

Az adatok forrása: Elõfizetõ adatszolgáltatása

 

5.1.4        Az adatkezelés idõtartama

 

A hozzájárulással megadott adatok tárolása a hozzájárulás visszavonásáig vagy a szerzõdés megszûnéséig tart. A szerzõdésteljesítéssel összefüggõ adatok tárolása a szerzõdés fenntartásáig és a biztonsági adatmentés (min. 28 nap) meglétéig tart. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelõ ideig tart (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint).

6     Általános adatkezelés


6.1    Szolgáltató nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyõzõdésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.

6.2    Adatfelvétel: a Szolgáltató az Általános Szerzõdési Feltételeiben, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat az Elõfizetõ adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelés célja az Elõfizetõi szerzõdés teljesítése, ezen belül pedig a 4. és 5. pontokban részletesen meghatározott célok.

6.3    Felelõsség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért
6.3.1    Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerzõdés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerzõdés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyûjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetõvé.

6.3.2    A Szolgáltatás igénybevétele során az Elõfizetõ által a Szolgáltató eszközein vagy szerverén átvitt tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal, semmilyen felelõsséget. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltató ellen eljárást kezdeményez az Elõfizetõ által a Szolgáltató eszközein tárolt adatok tartalma miatt, úgy Elõfizetõ köteles Szolgáltató helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított díjakat, büntetéseket, esetleges kártérítést.

6.3.3    Szolgáltató az Internet mûködésébõl adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelõsséget nem vállal.

6.3.4    Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítõ szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres idõközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Elõfizetõ adatainak védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésbõl eredõ károkért felelõsséget - tekintettel ezen kiegészítõ szolgáltatása ingyenességére - nem vállal, és felhívja Elõfizetõ figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történõ mentésének fontosságára.

6.3.5    Szolgáltatót nem terheli a felelõsség abban az esetben sem, ha Elõfizetõ, illetõleg Elõfizetõ alkalmazottai nem szakszerûen, nem a mûszaki és szakmai elõírásoknak megfelelõen kezelik Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett Szolgáltatásokat.

6.4     Az Elõfizetõ adatainak kezelése

6.4.1    Szolgáltató az Elõfizetõi Szerzõdést kötõ Elõfizetõrõl a következõ adatokat tárolja.
6.4.1.1    Természetes személy elõfizetõk részletes adatait és adatkezelési céljait a szabályzat 4-es és 5-ös pontja tartalmazza.
6.4.1.2    Jogi személyekre és jogi személynek nem minõsülõ egyéb szervezetek esetében

·        cégnév, adószám,

·        számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám stb…),

·        postázási cím (irányítószám, város, utca, házszám stb…),

·        kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma,

·        egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok.

6.4.1.3    Elõfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok:

·        Elõfizetõ által feltöltött fájlok a tárhelyen

·        Elõfizetõ által használt levelezés, bejövõ levelek tárolása

·        Elõfizetõ fájljairól és adatairól készített adatmentés

·        Elõfizetõ tevékenységébõl származó logfájlok

 

6.4.1.4    Szolgáltató weboldalaira érkezõ látogatóinak adatkezelése

·        Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, idõpontja, a látogató IP címe

·        Adatkezelés célja: technikai mûveletek átmeneti rögzítése, szolgáltatás mûködésének biztosítása

·        Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

·        Adatkezelés idõtartama: 30 nap

·        A látogatásról készült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az adatokat nem rendeli össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására nem törekszik.


6.4.1.5    Süti kezelés

·        Mint a weboldalak nagy részénél, a Szolgáltató rendszereinek látogatása során is egy kis fájl (süti) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén

·        Használatot elõsegítõ sütik: Online Ügyfélszolgálat bejelentkezés tájékoztató megjelenítés süti

·        Teljesítményt biztosító sütik: Google Analytics sütik, a weboldal látogatottságának mérésére szolgál. Részletek: www.google.com/analytics

·        A sütik a felhasználók által kikapcsolhatók és törölhetõk a böngészõk beállításai között, ebben az esetben elõfordulhat, hogy a funkciók nem teljes köre érhetõ el.


6.4.1.6    Levelezés: az Ügyfélszolgálat és az Ügyfelek között keletkezõ elektronikus és postai levelezést és a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálatán végzett levelezést Szolgáltató a szerzõdés idõtartama alatt tárolja.

6.4.2    A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag az Elõfizetõi szerzõdés teljesítése, Szolgáltatások nyújtása valamint a Szolgáltatási Díj számlázása érdekében kezeli. A Szolgáltatás megrendelésével, illetve az Elõfizetõi szerzõdés megkötésével az Elõfizetõ hozzájárul az adatainak a jelen szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6.4.3    Adatfeldolgozás: a Szolgáltató a domain szolgáltatás során a domain nevek nyilvántartói felé továbbított adatokat a 4-es pontban részletezte. A Szolgáltató domain, tárhely és egyéb szolgáltatási tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe, a rögzített adatokat elsõdlegesen a Szolgáltató munkatársai, könyvelõje és rendszergazdája jogosult megismerni. Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok végrehajtása. Az adatokat az Adatkezelõ és az Adatfeldolgozó harmadik félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át. 

Az Adatfeldolgozók listája:

Pénzügyi szolgáltató: CIB Bank Zrt. (1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14.) 
érintett adatok: az átutalásos fizetést választó Elõfizetõk neve, címe bankszámlaszáma.
A Szolgáltató adatkezelési szabályzata: https://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index 

Postai szolgáltatás: a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a Szolgáltató leveleinek kézbesítési és (rózsaszín) csekkes befizetések feldolgozási partnere
érintett adatok: a levélküldést vagy a csekkes befizetést választó Elõfizetõk neve és postacíme.
A Szolgáltató adatkezelési szabályzata: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

Számlázó program: HQNet Kft 
érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, az adatkezelés idõtartama a számviteli törvények szerint.
Szolgáltató adatkezelési szabályzata: https://www.cmfx.hu/adatkezelesi.html 

Könyvelés: Számad Kft. (1039 Budapest, Pozsonyi u. 1.) 
érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, az adatkezelés idõtartama a számviteli törvények szerint 

Szerverhoszting: Szervernet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22)
A Szolgáltató web-, levelezõ- és nyilvántartási szerverei a Szervernet Kft. szervertermében kerülnek elhelyezésre, a szerverekhez és az azon lévõ adatokhoz az adatfeldolgozóknak nincs hozzáférése, a szerverekre nincs bejelentkezési jogosultsága.

6.4.4    A Szolgáltató a logfájlok típusait az alábbi idõtartamig tárolja:

·        bejövõ levelek naplója: 180 nap

·        kimenõ levelek naplója: 180 nap

·        webszerver használatának forgalmi napló: 30 nap

·        a fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 180 nap

·        ügyfélkapu forgalmi naplója: 180 nap


6.4.5    Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülõ valamennyi személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve Elõfizetõ erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérõ célra.

6.4.6    Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját Szolgáltatóval azonos módon terheli.

6.4.7    Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott személyes adatokon túl Szolgáltató nem tárol egyéb személyes adatot Elõfizetõrõl, azonban egyes Szolgáltatások keretében Elõfizetõnek lehetõsége van ilyen adatokat tárolni és továbbítani Szolgáltató eszközein. Elõfizetõ kijelenti, hogy ha Személyes adatokat tárol egy Szolgáltatás keretében Szolgáltató hardver eszközein, annak biztonságáért és törvényes felhasználásáért kizárólag maga felel. Az Elõfizetõ a Szolgáltató Általános Szerzõdési Feltételeinek és a jogi elõírásoknak megfelelõen végzi az adatkezelést, és a Szolgáltatás használatával elfogadja a Szolgáltató adatkezelésre vonatkozó, Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott feltételeit.

6.5    Az adatok biztonsága

6.5.1    A Szolgáltató a tõle elvárható gondossággal óvja az Elõfizetõ által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelõsséget az adatokért, sem az adatok elvesztésébõl származó károkért.

6.5.2    Szolgáltató köteles az Elõfizetõ személyes adatainak kezelésének mûszaki biztonságát biztosítani, és mûszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

6.5.3    Szolgáltató vállalja, hogy az Elõfizetõket tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

6.5.4    Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az elõzõ pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelõs a személyes adatok harmadik félhez kerülésében elõre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben Elõfizetõ kártérítési igénnyel nem élhet.

6.5.5    A Szolgáltató köteles megfelelõ biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6.5.6    A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a (az arra feljogosítottak számára hozzáférhetõ (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg, ellenálló képesség) legyen.

6.5.7    A különbözõ nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelõ technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetõk. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelõ biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történõ használatának megakadályozását, annak ellenõrizhetõségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenõrizhetõségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,a telepített rendszerek üzemzavar esetén történõ helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépõ hibákról jelentés készüljön.

6.5.8    A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelõ olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az adatkezelés során megõrzi a ) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7     Adatkezeléssel kapcsolatos jogok


7.1    A tájékoztatás kéréshez való jog

7.1.1    Az Érintett az Adatkezelõtõl a 2. pontban megadott elérhetõségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelõ kilétérõl, elérhetõségeirõl, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés idõtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeirõl, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetõségeirõl.

7.1.2    A Szolgáltató az Érintett 8.1.1. pont szerinti kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetõségre küldött válaszban teljesíti.

7.2    Hozzáféréshez való jog

7.2.1    Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekrõl és a továbbított adatokról, az adatkezelés idõtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeirõl, külföldre történõ továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétérõl, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetõségeirõl.

7.2.2    Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerû mértékû díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2.3    A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.3    A helyesbítéshez való jog

7.3.1    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

7.3.2    Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2. pontban megadott elérhetõségekre küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyrõl értesítést küld.

7.4    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7.4.1    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték,

·        az érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

·        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre,

·        a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

·        a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.


7.4.2    Amennyiben az Adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelõket, hogy az Érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.4.3    Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:

·        a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

·        a személyes adatok kezelését elõíró, az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekbõl az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

·        jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.


7.4.4    Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2. pontban megadott elérhetõségeken keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

7.5    A korlátozáshoz való jog

7.5.1    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az Elõfizetõ vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé tesz, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát.

7.5.2    Kérhetõ a zárolás, amennyiben az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5.3    Kérhetõ a zárolás arra az idõtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az Aadatkezelõ a zárolást kérõ érintettet elõzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

7.6    Adathordozhatósághoz való jog

7.6.1    Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelõnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerzõdésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy
    – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelõ közötti közvetlen továbbítását.

7.6.2    Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben ha az adatkezelés közérdekû vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.7    A tiltakozáshoz való jog

7.7.1    Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekû vagy az adatkezelõ közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.7.2    A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja.

7.7.3     Ha a Szolgáltató az Elõfizetõ tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidõt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

7.8    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.8.1    Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené. Nem alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a döntés az Érintett és az Adatkezelõ közötti szerzõdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az adatkezelõre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetõvé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelõ intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7.9     Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetõség

7.9.1    Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.9.2    Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelõségét az Adatkezelõ köteles bizonyítani.

7.9.3     A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

7.10    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetõségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Tárhely, Domain regisztráció

hqnet, web hosting, domain regisztráció, hosting, domain, hoszting, regisztráció, domain, .hu, .com

Írjon azonnal: hqnet@hqnet.hu